Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

За работа

Трудово-правните отношения с всички служители в "БОС-ИТ" EООД са изградени на базата на трудови договори и в съответствие с Кодекса на труда. Техните права, отговорности и задължения се регламентират от длъжностни и квалификационни характеристики, както и от функционални задължения, изготвени на основата на нормативната база в Република България, включително и тази, регламентирана от Закона за частната охранителна дейност.

За да започнете работа при нас е необходимо да отговаряте на следните основни изисквания , заложени в Закона за частната охранителна дейност ( ЗЧОД ) чл. 27:

Чл. 27. (1) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, могат да определят за ръководители на охранителната дейност само пълнолетни и дееспособни лица, завършили средно образование, а за охранители - пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от основно образование, които:

  1. са български граждани;
  2. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
  3. нямат започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  4. не страдат от психическо заболяване;
  5. притежават психологическа пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност, установена от специализирана за целта институция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Изследванията за психологическата пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност се извършват от Института по психология на МВР, от психолозите към центровете за психично здраве, от други лечебни заведения, които разполагат с психолози, както и от специализирани агенции за психологичен подбор. Когато заключението за психологическата пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност се издава от Института по психология на МВР, се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.