Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

14 години

Доверие, лоялност, почтеност.

БОС-ИТ ЕООД

Превенция и защита.

БОС-ИТ ЕООД

Сигурност тук и сега!

Добре дошли в нашия сайт

Добре дошли в сайта на Бюро за Охрана и Сигурност - ИТ ЕООД. 10 години ние се грижим за сигурността на нашите клиенти, доверили ни се за безопасността на техния бизнес или дом. Тук може да намерите описание на услугите, които предлагаме:

 • Охрана със СОД
 • Мониторинг Център
 • Физическа охрана
 • Охрана на Масови мероприятия
 • Охранително обследване

Охранително обследване

звена и незабавната реакция съгласно българското законодателство.

Предложенията за охрана на всеки конкретен обект се изготвят след извършване на детайлно охранително обследване, като организацията на охраната /по постове и маршрути, смени, въоръжение, комуникации/ и указанията за тактиката на действие при различни екстремални ситуации са изцяло съобразени със спецификата на предмета на дейност на Възложителя. Същите подлежат на промяна, ако възникнат допълнителни изисквания от страна на Възложителя.

Добре подготвените ни специалисти анализират и ръководят конкретните дейности по осигуряване безопасността и охраната на Възложителя, като:

За определяне степента на риска и внедряване на адекватна организация за охрана на обекта, БОС ИТ ЕООД следва следните процедури:

Предварително:

 • Предварително охранително обследване на обекта, съвместно с Възложителя/Клиента, с цел определяне видовете охрана и нейните конкретни параметри съгласно ЗЧОД;
 • На основание на Протокол за охранителното обследване изготвяне концепция за охранителната дейност, включваща инженерно-техническа оценка и предложения;
 • Разработване оферта и проект на договор за охрана;
 • Оформяне изискваните от ЗЧОД документи:
  • Инструкция за задълженията и отговорностите на охранителния екип и неговия отговорник, План за охрана, включващ:
  • Правилник за контролно-пропускателния режим, контрола на достъп, тактически действия на охранителните екипи при екстремални /извънредни/ ситуации;
  • Подбор и подготовка на охранителния състав, както и запознаването му със спецификата на обекта.

Текущи:

 • Тактически действия на охранителните екипи по време на охраната на обекта;
 • Ежедневни отчети и доклади за дейността на охранителния екип на обекта с предложения за подобряването й;
 • Ежедневен контрол, осъществяван от отговорниците на екипи и организатора на охраната;
 • Засилване на физическата охрана /при необходимост/ с допълнителни сили и средства;
 • Координация и взаимодействие с Възложителя/Клиента за незабавно решаване на възникнали проблеми в охранявания обект;
 • Месечни справки с предложения за подобряване защитата на обекта;
 • Разработване на целесъобразни мерки и действия /при необходимост/ за усъвършенстване организацията на охраната с участието на Възложителя/Клиента.

Периодични:

 • Проверка на професионалната подготовка и преподготовка на охранителния състав – минимум два пъти годишно, съгласно изискванията на Системата за управление на качеството;
 • Провеждане на охранителни обследвания за определяне степента на риска и предложения за повишаване степента на сигурност на обекта – минимум един път годишно, а при необходимост и по-често;

Приложно поле на охранителната дейност са всички отрасли на икономиката както и различните обществени, финансови, социални и културни  сфери на обществения живот.

Физическа охрана

Всички охранители на БОС ИТ ЕООД са лицензирани съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Прочети още...

Охрана със СОД

БОС – ИТ ЕООД разполага с възможности за охрана с високоефективна, съвременна сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника,

Прочети още...

Мониторинг център

Мониторинг центъра осигурява навременна реакция на нашите патрули при аларма, постъпила от наблюдаваните обекти за охрана.

Прочети още...

Какво можем да направим за вас ...

Част от нещата, които можем да направим за Вас, Вашия бизнес и Вашата сигурност ...